Referat fra møde 7. september 2010

Referat fra møde i Updates netværksgruppe om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 7. september 2010. Til stede Oluf Jørgensen, Poul Carstensen, Mogens Møller Olesen, Steen K. Rasmussen, Bruno Ingemann, Brigitte Alfter og Nils Mulvad (referent).

Dagsorden:
1. Præsentation
2. Referat fra sidst
3. Database over politikere og deres ben på myndighedernes egne hjemmesider
4. De politiske forlig – hvordan kan folk abonnere via RSS
5. Høringssvar til offentlighedsloven
6. Konference om Åbenhedstinget i oktober
7. Aktiviteter på hjemmesiden – status for miljøsagerne og de andre aktiviteter på hjemmesiden
8. Rigsarkivet
9. IT- og Telestyrelsen
10. Fondsstøtte og anden finansiering
11. Evt.

Ad 1.
Kort præsentation.

Ad 2.
Referatet og dagsorden godkendt. Vi dropper dette punkt fremover, fordi I får referatet med mulighed for indsigelse to uger før offentliggørelse. Hvis der ikke har været uenighed om indsigelser, så bliver det bare lagt ud med rettelser fremover. Referat fra seneste møde ligger her: https://www.aabenhedstinget.dk/?page_id=1022.

Ad 3.
Umiddelbart havde Tommy Kaas og jeg foreslået, at vi har følgende ideelle maksimumsløsning: Tre tabeller med undertabeller:

1. En tabel med stamdata over alle politikere, dvs. id, navn, kaldenavn, adresse, indvalgt dato, ud-dato, parti (med mulighed for partiskift i en undertabel) – og med mulighed for at registrere og følge ændringer, billede (jpg), telefonnumre og email-adresser i en undertabel, hjemmeside
2. En anden over hverv: type af hverv (er de valgt ind, privat og lignende), organisation , cvr, stilling/relation herunder evt. aktiestørrelse/ejerandel, start-dato, slut-dato, betaling i hvert år (i en undertabel). I forlængelse heraf en tabel over ægtefælle/samlever og voksne børns hverv/økonomiske interesser.
3. Vi vil også gerne have oplysninger om rejseaktivitet og dækning af personlige omkostninger, samt repræsentation. Dvs. art og beløb for hvert år med mulighed for at få en udspecificeret liste og med links til originalbilag (evt. indscannet). Hertil desuden vederlag for det politiske arbejde (hvad er indberettet til skattevæsnet vedr. den pågældende politiker omkring løn, pension, transport og andet).

Data skal være enkle at søge i og downloade i excel/xml/csv-format

Frode Frederiksen har peget på, at det ikke kan gøres meget bedre end i Århus kommune – se her:
http://www.aarhuskommune.dk/politik/Byraadet/Byraadets-medlemmer/
Jeg synes, der er en god struktur på noget af det i Århus, men jeg synes godt det kan gøres bedre.
Jeg synes også, man kan hente inspiration i Folketingets oversigt over medlemmer, se her:
http://www.ft.dk/Folketinget/Medlemmer/findMedlem/2MedlemmernesAdresser.aspx
Og her er en beskrivelse af det, som Folketinget oplyser:
http://www.ft.dk/Folketinget/Medlemmer/findMedlem/6Hverv.aspx
Og i EU-parlamentets side (her over de danske):
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/search.do?country=DK&language=DA
Vi skal være opmærksomme på, at evt. lønninger, rejser, dækning af udgifter også er oplysninger, der spørges meget til og som ses i sammenhæng med disse oplysninger. Det har Folketinget for nylig besluttet at lukke adgangen til, jfr. en aktindsigtssag fra Tommy Kaas.
Her er link til bekendtgørelse om ministres løn og pension:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20977
Og her offentliggør statsministeriet ministrenes hverv etc. (opdateret 14. juli 2010):
http://www.stm.dk/_a_1628.html
(disse ustrukturerede pdf-filer er meget besværlige at håndtere systematisk og for eksempel finde det “nye”).

Poul orienterede om, at Region Midtjyllands oprindelige behov var at synliggøre, hvem der var udpeget til hvad. Men at de andre spørgsmål også var centrale at dokumentere. Der er allerede systemer til at indberette vederlag og tabt arbejdsfortjeneste og rejser. Der er også behov for, at nogle ting kan gøres frivilligt, for eksempel modtagelse af gaver. Bilag ligger i ESDH-system og mange af oplysningerne kan trækkes herfra. På den anden side er der frygt for ekstern adgang direkte ind i det centrale ESDH-system.
Region Midtjylland arbejder videre med deres system. Poul vender herefter tilbage, og vi kan diskutere det mere konkret. Vi kan herefter overveje, om og hvordan vi kan brede arbejdet ud.
Frode peger på, at det skal sælges til myndighederne med henvisning til § 40. Dokumenterne skal udleveres i den form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Dette gælder dog ikke,
1)…
2) hvis materialet er offentligt tilgængeligt.

Ad 4.
Der har været en diskussion mellem Aage Frandsen og Mogens om håndteringen af de forlig, der er udløbet. Vi foretrækker, at de er med på oversigten og markeret på en tydelig måde. Mogens arbejder videre, og vi håber, at han ved Folketingets åbning er klar med et system, så folk kan abonnere på forlig via rss-feeds.

Ad 5.
Vi forventer, at en ny offentlighedslov er med i lovkataloget og bliver fremsat i oktober eller november. Vi havde en længere diskussion om, hvordan vi kan og skal gå ind i den proces efterfølgende og besluttede følgende:
Nils og Oluf gennemgår lovforslaget, høringssvar og Justitsministeriets kommentarer hertil meget hurtigt efter offentliggørelsen og udarbejder et notat, som vi lægger på Åbenhedstingets hjemmeside og sender til Retsudvalget. I denne forbindelse er det tankevækkende, at vi tvivler på, at vi får Justitsministeriets eget høringssvar at se.
Vi holder en konference, som vi umiddelbart begynder planlægningen af. Oluf, Steen, Brigitte, Bruno og Nils står for det konkrete planlægningsarbejde og deler med resten af gruppen, når vi har noget konkret.
Vi forstærker beskrivelsen af konkrete aktindsigtsproblemer på Åbenhedstingets hjemmeside. Vi forsøger at inddrage vore medlemmer og andre journalister/redaktører i dette.

Ad 6.
Erstattet af konference om offentlighedsloven – se pkt. 5.

Ad 7.
Opbakning til den megen aktivitet på hjemmesiden og drejning over til journalistiske historier.

Ad 8.
Brigitte, Oluf og Nils deltager i møde den 12. oktober. Vi vender tilbage med resultat.

Ad 9.

Der er ikke sket mere siden mødet. Brigitte kontakter dem.

Ad 10.

Brigitte og Steen følger op på dette.

Ad 11.

Intet.

Del dette:
Udgivet i Internt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser