Resistente bakterier

Temaet om medicin i svin indeholder tre delelementer, vi startede med husdyrregistret, derefter Vetstat, som er en database over medicinforbrug i landbruget. Og senest er vi gået i gang med at få mere åbenhed om MRSA – resistente bakterier – i landbruget. MRSA-sagen er delt i to – dels den første sag om Åbenhedstingets offentliggørelsen i 2010 af inficerede svinefarme, der endte med en dom for at have publiceret oplysninger, dels kampen for at få listen over MRSA-svinefarme udleveret. Den sag er foreløbig endt med sejr i Højesteret.

MRSA – resistente bakterier i landbruget

Senest opdateret 16. oktober 2016

For at få oversigt over landbrugsbedrifter med MRSA-inficerede svin har Kjeld Hansen og Nils Mulvad bedt om aktindsigt i listen hos Fødevarestyrelsen. Det skete efter, at fødevareminister Mette Gjerskov (S) i et svar i Folketinget havde oplyst om listen, og sagt, at oplysningerne ikke blev udleveret.

Dokumentation – MRSA

6. marts 2012: Mette Gjerskovs første svar til Folketinget

marts 2012: Mette Gjerskovs andet svar til Folketinget

14. marts 2012: Kjeld Hansens og Nils Mulvads anmodning om aktindsigt til Fødevarestyrelsen

23. marts 2012: Afslag på aktindsigt fra Fødevarestyrelsen

27. marts 2012: Kjeld Hansens og Nils Mulvads klage over afslaget

30. marts 2012: Fødevarestyrelsens kommentar til klagen

11. april 2012: Ministeriets følgebrev til klagesvaret

29. april 2012: Kjeld Hansens og Nils Mulvads svar til Fødevarestyrelsens kommentar

Maj 2012: Sundhedsstyrelsens udkast til ny MRSA-vejledning

29. maj 2012: Fødevareministeriet afviser aktindsigt

14. juni 2012: Anmodning om, at ombudsmanden behandler sagen

14. juni 2012: Anmodning om aktindsigt i klagesagen

20. juni 2012: Aktindsigt i klagesagen – det centrale dokument

22. juni 2012: Kjeld Hansen og Nils Mulvad beder om dokumentation for påstande

6. juli 2012: Overlæge Robert Skovs svar på spørgsmål

10. juli 2012: Kjeld Hansen og Nils Mulvad kommenterer svaret

16. januar 2014: Ombudsmandens foreløbige afgørelse

20. januar 2014: Åbenhedstinget beder om aktindsigt i alle mrsa-sager, der er udvekslet mellem Fødevarestyrelsen og Landbrug og Fødevarer, samt den opdaterede liste over MRSA-inficerede landbrug

23. januar 2014: Fødevarestyrelsen ønsker aktindsigten nøjere afgrænset

29. januar 2014: Fødevarestyrelsen giver aktindsigt i nogle journallister, men afviser at behandle begæringen om listen over MRSA-landbrug før ombudsmanden er kommet med sin endelige afgørelse

29. januar 2014: Overlæge Robert Skov beder landets hygiejneorganisationer finde eksempler på stigmatiserede MRSA-personer

12. februar 2014: Fødevareministeriets Klagecenter og Fødevarestyrelsen kommenterer Ombudsmandens foreløbige redegørelse

13. februar 2014: Sundhedsstyrelsens juridiske sekretariat argumenterer for lukkethed

18. februar 2014: Overlæge Hans Jørgen Kolmos kommenterer Sundhedsstyrelsens notat om lukkethed

21. februar 2014: Aabenhedstinget kommenterer Sundhedsstyrelsens notat om lukkethed

24. februar 2014: Ombudsmanden afviser at inddrage notatet fra Sundhedsstyrelsen i sine overvejelser

6. juni 2014: Ombudsmandens følgebrev til den endelige afgørelse

6. juni 2014: Ombudsmandens endelige afgørelse

6. juni 2014: Kjeld Hansens anmodning om umiddelbart at få de længe ventede data

11. juni 2014: Fødevareministeriet bekræfter at sagen bliver genbehandlet, herunder anmodningen af 6. juni 2014.

17. juni  2014: Fødevarestyrelsen udskyder svaret på MRSA-aktindsigtsbegæringen med 18 arbejdsdage

27. juni  2014: Fødevarestyrelsen giver aktindsigt i svinefarme med potentielt gult kort.

3. juli 2014: Ombudsmanden orienterer Knud Haugmark om et møde med Fødevarestyrelsen

9. juli 2014: Landbrug & Fødevarer stævner Fødevarestyrelsen

11. juli 2014: Fødevarestyrelsen udskyder svaret på MRSA-aktindsigtsbegæringen på ubestemt tid på grund af en stævning fra Landbrug og Fødevarer.

16. juli 2014: Åbenhedstinget beder ombudsmanden gå ind i sagen efter Fødevarestyrelsens udskydelse af svaret.

16. juli 2014: Åbenhedstinget beder Fødevarestyrelsen om at se lister over MRSA-farme og stævning.

18. juli 2014: Ombudsmanden afviser at vurdere Fødevarestyrelsens udskydelse af indsigt i MRSA-lister.

29. juli 2014: Fødevarestyrelsen afviser at udlevere MRSA-lister og stævning.

5. august 2014: Fødevareministeriets Klagecenter afviser at behandle klage fra Knud Haugmark.

10. august 2014: Åbenhedstinget klager til Fødevareministeriets Klagecenter over afslag fra Fødevarestyrelsen.

10. august 2014: Åbenhedstinget beder Fødevarestyrelsen om et møde om medicinforbrug.

23. august 2014: Åbenhedstinget klager igen over afslag fra Fødevarestyrelsen.

25. august 2014: Fødevarestyrelsen fastholder, at vi ikke hører noget før domstolen har afgjort sagen.

1. september 2014: Fødevarestyrelsen giver os principielt medhold, men fastholder alligevel, at vi ikke hører noget før domstolen har afgjort sagen.

2. september 2014: Åbenhedstinget beder om at få oplyst lovhjemlen for, at en anke kan få opsættende virkning.

3. september 2014: Åbenhedstinget rykker Fødevarestyrelsen for svar om møde om medicinforbrug.

5. september 2014: Fødevarestyrelsen argumenterer for at suspension er noget særligt og ikke er det samme som opsættende virkning.

7. september 2014: Åbenhedstinget klager over at Fødevarestyrelsen suspenderer udlevering af navne på inficerede svinefarme.

10. september 2014: Åbenhedstinget beder igen om at få oplyst de nye inficerede farme på basis af den seneste stikprøve af 200 svinefarme.

12. september 2014: Fødevarestyrelsen afviser at mødes med Åbenhedstinget om medicinforbrug.

12. september 2014: Fødevarestyrelsen afviser at oplyse om de 200 svinefarme.

12. september 2014: Fødevarestyrelsen sender projektbeskrivelsen om undersøgelse af de 200 svinefarme – den viser, at departementet er orienteret om resultatet 31. august.

13. september 2014: Folketingets Ombudsmand bringer nyhed på hjemmesiden om afgørelsen i MRSA-sagen og omtaler suspensionen.

13. september 2014: Åbenhedstinget beder Folketingets Ombudsmand vurdere, om Fødevarestyrelsen har et retligt grundlag for at sætte grundloven ud af kraft.

15. september 2014: Åbenhedstinget beder om aktindsigt i alle svinefarmes medicinforbrug.

18. september 2014: Fødevareministeriet Klagecenter udsætter behandlingen af klagesag.

22. september 2014: Åbenhedstinget protesterer over Fødevareministeriet Klagecenters udsættelse af behandlingen af klagesag.

22. september 2014: Fødevarestyrelsen giver aktindsigt i medicinforbruget på alle landets svinefarme for den seneste periode.

23. september 2014: Åbenhedstinget beder om aktindsigt i alle svinefarmes medicinforbrug flere år tilbage.

23. september 2014: Dansk Journalistforbund stævner sammen med Kjeld Hansen og Nils Mulvad Landbrug & Fødevarer i retssagen mod Fødevareministeriet. Vi kræver, at interesseorganisationens stævning afvises.

25. september 2014: Åbenhedstinget klager til Fødevareministeriet Klagecenter over afslag på indsigt i de 200 svinefarme.

29. september 2014: Fødevarestyrelsen giver aktindsigt i medicinforbruget på alle landets svine og kvægfarme over flere år.

6. oktober 2014: Fødevareministeriet Klagecenter fastholder suspension af aktindsigtssag.

7. oktober 2014: Åbenhedstinget beder igen Ombudsmanden behandle Fødevareministeriets suspension af aktindsigten i MRSA-svinefarme.

10. oktober 2014: Fødevarestyrelsen udsætter behandlingen af aktindsigten i de 200 svinefarme på ubestemt tid.

27. oktober 2014: Ombudsmanden afviser at behandle Fødevareministeriets suspension af aktindsigten i MRSA-svinefarme.

28. oktober 2014: Åbenhedstinget rykker for oplysning om, hvorvidt prøvetagning af de 200 svinefarme er tilendebragt, og hvornår rapporten, der var planlagt offentliggjort 30. september 2014, bliver fremlagt.

30. oktober 2014: Åbenhedstinget anmoder Folketingets Ombudsmand vurdere den tidsubestemte udsættelse af at behandle indsigt i de 200 svinefarme.

10. november 2014: Folketingets Ombudsmand beder Fødevarestyrelsen behandle sagen om indsigt i de 200 svinefarme eller oplyse os om, hvornår den kan ventes færdigbehandlet.

25. november 2014: Fødevarestyrelsen afgør sagen om indsigt i de 200 svinefarme. Vi får indsigt i nogle sagsakter, men ikke i nogen af undersøgelsesresultaterne.

27. november 2014: Fødevareministeriets Klagecenter afviser at behandle klagen over, at Fødevarestyrelsen udskyder at behandle sagen om indsigt i de 200 svinefarme eller oplyse os om, hvornår den kan ventes færdigbehandlet.

28. november 2014: Åbenhedstinget klager over ikke at få indsigt i resultaterne af MRSA-analyserne af de 200 svinefarme.

1. december 2014: Åbenhedstinget anmoder om indsigt i alle svinefarme, der har fået gult kort.

1. december 2014: Åbenhedstinget anmoder om indsigt i alle svinefarme, der har afvist at lade sig MRSA-teste.

1. december 2014: Åbenhedstinget anmoder om indsigt i alle de avlsbesætninger, der indgår i en ny undersøgelse af MRSA-forekomst.

1. december 2014: Åbenhedstinget anmoder om indsigt i alle indberetninger fra dyrlæger om deltagelse i rejser.

3. december 2014: Fødevarestyrelsen giver indsigt i alle svinefarme, der har fået gult kort.

5. december 2014: Fødevarestyrelsen afviser at give indsigt i oplysninger om de svinefarme, der ikke vil testes for MRSA.

5. december 2014: Rigsrevisionens bebuder en samlet undersøgelse af, “om Fødevarestyrelsen har gennemført en effektiv og helhedsorienteret indsats mod resistente bakterier fra landbruget”.

19. december 2014: Fødevareministeriets Klagecenter beder nu Fødevarestyrelsen genoptage behandlingen af at udlevere oplysninger om de 200 svinefarme, men afviser at udlevere spørgeskemaer og fastholder suspensionen af at give aktindsigt i en undersøgelse fra 2011.

22. december 2014: Fødevarestyrelsen offentliggør en ekspertgruppes anbefalinger, hvori indgår resultatet af undersøgelsen af de 200 svinefarme, slået sammen med en anden undersøgelse – se bilag 1.

31. december 2014: Åbenhedstinget klager igen over ikke at få indsigt i resultaterne af MRSA-analyserne af de 200 svinefarme.

16. januar 2015: Fødevareministeriets Klagecenter afviser at genoptage sagen om at udlevere spørgeskemaer og sender en række punkter til behandling i Fødevarestyrelsen.

16. januar 2015: Fødevareministeriets Klagecenter fastholder Fødevareministeriets afgørelse om at afvise aktindsigt i dyrlægers bødeforlæg.

29. januar 2015: Åbenhedstinget rykker for data fra 2014-undersøgelsen.

29. januar 2015: Fødevarestyrelsen kvitterer for modtagelsen, men svarer ikke.

6. februar 2015: Østre Landsret beslutter, at stævningen fra Landbrug & Fødevarer får opsættende virkning.

10. februar 2015: Åbenhedstinget rykker igen for data fra 2014-undersøgelsen.

13. februar 2015: Fødevarestyrelsen kvitterer igen for modtagelsen, men svarer stadig ikke.

18. februar 2015: Kammeradvokaten beslutter ifølge Landbrugsavisen, at vi ikke kan få oplysninger om 2014-undersøgelsen.

19. februar 2015: Åbenhedstinget rykker igen for data fra 2014-undersøgelsen.

27. februar 2015: Advokat for Landbrug & Fødevarer, Hakon Djurhuus, bekræfter, at Fødevarestyrelsen er kilde til oplysningerne om, at udskyde udleveringen af 2014-data.

27. februar 2015: Fødevarestyrelsen sætter sagsbehandlingen af udleveringen af 2014-data i bero, indtil Landsretten har behandlet sagen.

3. marts 2015: Åbenhedstinget klager over Fødevarestyrelsens afgørelse.

25. marts 2015: Fødevareministeriets Klagecenter fastholder Fødevareministeriets afgørelse om at udskyde aktindsigt i alle MRSA-undersøgelser og afviser at behandle klagen over manglende indsigt i lister over svinefarme, der ikke vil lade svinene MRSA-teste.

16. april 2015: Et bredt politisk flertal siger god for en handlingsplan mod MRSA, der skal bremse smitten, men ikke nedbringe den.

17. april 2015: Professor Hans Jørgen Kolmos kritiserer planen for at være virkningsløs.

7. oktober 2015: Rigsrevisionen kritiserer Fødevareministeriet for at have gjort for lidt for at bremse svine-MRSA. 

22. januar 2016: Højesteret afsiger en kendelse om, at stævningen ikke har opsættende virkning. Oplysningerne skal udleveres.

23. januar 2016: Åbenhedstinget beder Fødevarestyrelsen fremsende alle sager umiddelbart som følge af kendelsen fra Højesteret.

28. januar 2016: Åbenhedstinget beder Ombudsmanden vurdere afslaget på at se listen over de svinefarme, der ikke vil lade sig MRSA-teste.

28. januar 2016: Åbenhedstinget beder Ombudsmanden vurdere den manglende opfyldelse af indsigt i MRSA-undersøgelser.

28. januar 2016: Fødevarestyrelsen giver aktindsigt i de to undersøgelser – fra 2011 og 2014.

30. januar 2016: Åbenhedstinget beder Fødevarestyrelsen fremsende den tredje undersøgelse med resultater for 2015.

1. februar 2016: Ombudsmanden beder Fødevareministeriets Klagecenter genbehandle klage over manglende indsigt i svinefarme, der ikke vil lade sig MRSA-teste.

3. februar 2016: Fødevareministeriets Klagecenter genoptager klagen over manglende indsigt i svinefarme, der ikke vil lade sig MRSA-teste.

18. februar 2016: Fødevareministeriets Klagecenter beder Fødevarestyrelsen foretage fornyet behandling af aktindsigt i svinefarme, der ikke vil lade sig MRSA-teste.

30. marts 2016: Fødevarestyrelsen giver igen afslag i aktindsigt i svinefarme, der ikke vil lade sig MRSA-teste.

21. april 2016: Østre Landsret afsiger kendelse: Landbrug & Fødevarer har tabt sagen og må dække omkostningerne til Kammeradvokaten og Dansk Journalistforbund.

28. april 2016: Åbenhedstinget klager igen over Fødevarestyrelsen for ikke at udlevere navne på landbrugsbedrifter, der ikke vil lade svinene MRSA-teste.

15. juli 2016: Fødevarestyrelsen giver aktindsigt i svinefarme, der ikke vil lade sig MRSA-teste.

17. juli 2016: Åbenhedstinget beder Ombudsmanden udtale sig om offentlighedslovens journaliseringskrav.

30. september 2016: Fødevarestyrelsen svarer på Åbenhedstingets henvendelse til Ombudsmanden.

16. oktober 2016: Åbenhedstinget kommenterer Fødevarestyrelsens svar om offentlighedslovens journaliseringskrav.

 

Dokumentation – dommen over Kjeld Hansen og Nils Mulvad for at offentligøre listen over MRSA-svinefarme

21. oktober 2010: Åbenhedstinget offentliggør artiklen: Børn i Løgstør fik bylder og sår i otte år

22. oktober 2010: Sundhedsstyrelsen anmelder Åbenhedstinget til Politiet

27. oktober 2010: Sundhedsstyrelsen beder Åbenhedstinget anonymisere patientoplysninger

31. oktober 2010: Åbenhedstingets svarer Sundhedsstyrelsen efter at have anonymiseret

31. oktober 2010: Kjeld Hansen: Sundhedsstyrelsen insisterer på hemmeligholdelse

25. november 2010: Sundhedsstyrelsen sender status over sagen til Datatilsynet

8. december 2010: Sundhedsstyrelsen skriver til de landmænd, der har været omtalt af Åbenhedstinget

11. januar 2013: Politiet sigter ifølge en retsbog Åbenhedstinget for overtrædelse af straffelovens § 152d.

18. januar 2013: Sundhedsministeriet svarer på borgerhenvendelse om politisigtelsen

12. februar 2013: Email-dialog mellem Kjeld Hansen og Bertel Haarder

19. april 2013: Sundhedsminister Astrid Krag svarer Bertel Harder

9. august 2013: Sundhedsministeriet svarer på borgerhenvendelse om politisigtelsen

12. september 2013: Sundhedsstyrelsen svar på begæring om aktindsigt 

22. maj 2014: Byretten i Aarhus dømmer Kjeld Hansen og Nils Mulvad fem dagbøder hver

12. september 2014: Procesbevillingsnævnet tillader anke af sagen til Vestre Landsret

17. marts 2015: Landsretten skærper dommen over Nils Mulvad til ti dagbøder

Medicinforbrug i landbruget

Opdateret 29. marts 2012.
Vetstat er databasen over medicin-forbrug til svin, køer og andre husdyr i landbruget. Kunstmaler og turistguide Knud Haugmark, der driver hjemmesiden sickpigs, begyndte i 2004 med at bede om aktindsigt i databasen. Siden fulgte John Damm Sørensen fra Åbenhedskomiteen og Nils Mulvad i det daværende Dicar – Center for Analytisk Journalistik.

Sagen har vandret mellem mange myndigheder og førte i 2009 til et afslag fra Videnskabsministeriet i form af et fælles notat til de tre klagere.

De henvendte sig derfor i fællesskab til ombudsmanden for at få ham til at undersøge sagen.

Ombudsmanden bad den 13. november 2009 ministeriet sende alle akter i sagen og udtale sig om den. Ombudsmanden bad ministeriet forholde sig til spørgsmålene fra notatet, bl.a. hvorfor oplysningerne betragtes som særligt følsomme og derfor undtaget aktindsigt. I det tre sider lange brev beder ombudsmanden også om ministeriets kommentarer til en lang række andre punkter.

I en foreløbig udtalelse fra den 16. marts 2011 giver ombudsmanden de tre klagere medhold. Ministeriet kan nu kommentere den foreløbige udtalelse. En foreløbig udtalelse er gerne metoden, når der er tale om principielle sager. Det slås endelig fast i den endelige udtalelse fra ombudsmanden den 7. november 2011.

I første omgang tydede det på, at ministeriet herefter var villig til at følge afgørelsen og udlevere data. Men Horten og Danske Svineproducenter protesterede.

Først efter en omtale i TV-avisen valgte ministeriet at love at det ville udlevere data. Den samlede datamængde blev modtaget torsdag den 15. marts 2012.

Dokumentation – Vetstat

Ministeriets afslag på aktindsigt

De tre klageres fælles henvendelse til Ombudsmanden

Ombudsmandens brev til Videnskabsministeriet 13/11-2009

Ombudsmandens brev om at nu behandles sagen 28/9-2010

Ombudsmandens foreløbige afgørelse fra 16/3-2011

Ombudsmandens afgørelse 7/11-2011

Brev fra Horten af 16/12-2011 om deres bekymringer over aktindsigt

Danske svineproducenters argumenter mod aktindsigt 31/12-2011

Advokatresponsum til støtte for svineproducenternes synspunkt 30/12-2011

Dokumentliste i aktindsigtssag udtrukket 1/2-2011

Husdyrbrugsregistret

Opdateret 8. april 2011. Sagen vundet endeligt.

Fødevarestyrelsen giver mig medhold i, at jeg kan få data i henhold til miljøoplysningsloven.

Sagen drejer sig om adgang til husdyrebrugsregistret.

Ombudsmanden gav 30. januar 2009 medhold i, at Nils Mulvad skal have et fuldstændigt udtræk fra husdyrbrugsregistret, og at han gerne må bruge robotter til at trække data ud fra registret, bare de ikke alvorligt belaster styrelsens system.

Alligevel forlangte Fødevarestyrelsen gennem sin underleverandør den 12. juni 2009 en formue for at give disse data – akkurat som da sagen begyndte i efteråret 2005.

Nils Mulvad har klaget over den afgørelse til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager den 12. juni 2009.

Nils Mulvad har pr. mail orienteret Ombudsmanden den 18. juni 2009 om, at her er endnu et eksempel på, at hans afgørelser ikke bliver fulgt.

Den 15. november 2009 har Nils Mulvad rykket for svar.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri afviste den 11. december 2009 klagen over Fødevarestyrelsen. Det vil sige, at de fastholder kravet om betaling for op til 50.000 kroner for et dataudtræk. Se afgørelsen.

Nils Mulvad bad 16. december 2009 ombudsmanden tage sagen op igen, og det gjorde han i en seks sider lang gennemgang af sagen den 7. januar 2010. Her bad han Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager forklare, hvorfor det ikke har villet tage stilling til klagen over betalingskravet, hvor ministeriet ikke følger miljøoplysningsloven.

Ombudsmanden kom med den anden udtalelse i sagen den 13. januar 2011, hvor han igen gav medhold og bad ministeriet genoptage sagen.

I en udateret afgørelse modtaget med posten den 7. april 2011 giver Fødevarestyrelsen nu endelig medhold i, at Nils Mulvad kan få data i henhold til miljølovgivningens bestemmelser. Sagen er endelig vundet.

Del dette:

0 kommentarer til “Resistente bakterier
5 Pings/Trackbacks for "Resistente bakterier"
  1. […] Vetstat – denne sag begyndte i 2004 og er sendt rundt i det uendelige. Den 13. november 2009 har Ombudsmanden bedt om en redegørelse for sagen fra Videnskabsministeriet. […]

  2. […] som da de blev offentliggjort af Statstidende. Vi bør få adgang til husdyrbrugsregistret, databasen over dyrlægers medicinudskrivninger, risikovirksomheder, højdemodel og mange andre vigtige databaser, som der er klare historier […]

  3. […] Det er pinligt, at ministeriet ikke skærer igennem, når det juridiske grundlag er så klart. Her findes gennemgang af sagen med links til relevante dokumenter. Her er tidligere artikler. ← Pesticid-praksis skjult bag […]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Abonner på nyhedsbrevet

Loading

Olufs blog

OlufOffentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen skriver om aktindsigt. Har du brug for råd om aktindsigt i konkrete sager - skriv til Oluf Jørgensen (oj@dmjx.dk).

> Se blogindlæg

Mulvads blog

mulvad

Redaktør Nils Mulvad skriver om databaser og temaindsigt. Skriv til Nils Mulvad på nils.mulvad@kaasogmulvad.dk

> Se blogindlæg

Vejledninger

Åbenhedstingets vejledning
En række praktiske råd, skrevet af Oluf Jørgensen og Nils Mulvad umiddelbart efter den nye lov trådte i kraft 1. januar 2014.

Kammeradvokatens vejledning
Kammeradvokatens praktiske råd til myndigheder. Det er godt at kende kammeradvokatens standardformuleringer for afslag med begrundelser.

Kaas & Mulvads 14 praktiske råd
Rådene er fra 2012. De handler om praktisk journalistisk metode.

Aktindsigt i kommuner
Åbenhedstingets opsamling og særlige råd vedr. kommunal aktindsigt
Kaas & Mulvads råd til aktindsigt i kommuner


Kontrolorganer
Ankestyrelsen er tilsynsorgan for kommuner og regioner, og afslag på aktindsigt kan sendes til Ankestyrelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet er klageorgan vedrørende aktindsigt i miljøet. Se nævnets afgørelser om aktindsigt.

Ombudsmanden er sidste instans – egentlig ikke et klageorgan, men du kan bede om, at institutionen gennemgår sagen. Se ombudsmandens udtalelser